Veilig onderweg

Voetgangers en fietsers moeten zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Groen wil meer mensen op straat, te voet en met de fiets. Om mensen uit de wagen te halen, moet het alternatief gemakkelijk, veilig en aangenaam zijn.

Bij alle mobiliteitsprojecten passen we consequent het STOP-principe toe: eerst Stappers, dan Trappers, dan Openbaar vervoer, pas daarna de Privé-auto.

Altijd passen we de kinder- en seniorentoets toe: als het veilig, aangenaam en comfortabel is voor kinderen en senioren, dan is het ook veilig voor alle weggebruikers.

 • Voetpaden en fietspaden moeten voldoende breed en comfortabel zijn, zonder obstakels.
 • We brengen de staat van alle fiets- en voetpaden van Wilrijk in kaart zodat we een plan kunnen opstellen om de nodige ingrepen te doen.
 • Oversteken moet kunnen zonder drempels, met voldoende oversteek-tijd en veilig voor afslaande auto’s.
 • In de winter worden eerst de voet- en fietspaden ijsvrij gemaakt.
 • Op regelmatige afstanden staan zitbanken. Zo krijgen oudere of minder mobiele personen rustpunten zodat ze grotere afstanden aankunnen. Er komt meer plaats voor mensen met een rolstoel of kinderwagen.
 • We pakken eerst de wegen aan die leiden naar wijkcentra, scholen, winkels, de bibliotheek en het districtshuis. Kinderen kunnen dan zelf veilig naar school fietsen of stappen. We laten de Wilrijkenaars mee kiezen welke projecten voorrang krijgen.
 • Missing links in de fietsroutes, bijvoorbeeld tussen de Kleine Steenweg en de Bist, werken we weg. Op die manier zorgen we voor ononderbroken fietspaden op belangrijke fietsroutes.
 • We betreuren dat het districtsroutefietspad door Wilrijk in de Michel Willemslaan geen fietspad heeft. Ook in de Groenenborgerlaan is het fietspad onvoldoende breed om in twee richtingen te fietsen.
 • Met het invoeren van schoolroutes en schoolstraten maken we de schoolomgevingen veiliger.
 • Het aanbod van de Vélo-deelfietsen wordt uitgebreid naar de wijken Neerland en Elsdonk zodat ze in heel Wilrijk beschikbaar zijn.
 • Bij het invoeren van wijkcirculatieplannen stellen we de veiligheid van fietsers en voetgangers voorop.
 • Het aanbod van het openbaar vervoer willen we verder optimaliseren zodat alle wijken in Wilrijk beter bediend worden.
 • De doorstroming van de bussen op De Bist kan beter. Doorgaand autoverkeer weren we uit het centrum van Wilrijk.
 • Vlot overstappen van de fiets op de bus stimuleren we door meer veilige en overdekte fietsenstallingen te voorzien aan bushaltes.
 • Autodelen wordt uitgebreid zodat er in élke wijk minstens een deelauto beschikbaar is. We organiseren infomomenten om de werking van deelauto’s bekend te maken bij de buurtbewoners.
 • 1 parkeerplaats voor een auto biedt plaats aan 5 fietsen. Zonder de parkeerdruk in Wilrijk fel te verhogen, willen we buurtbewoners voldoende veilige fietsparkeerplaatsen aanbieden.
 • We onderzoeken of we in woonwijken afgesloten fietsparkeerplaatsen kunnen voorzien.
 • Fietsers moeten in het centrum van Wilrijk over voldoende parkeerplaatsen beschikken.
 • Wilrijk telt te veel zwarte punten. Dat zijn kruispunten waar de afgelopen jaren meerdere zware ongelukken gebeurden. Omdat de punten op gewestwegen liggen, kan het district daar niet structureel ingrijpen. We zullen de aanpak ervan dan ook blijven aankaarten bij de bevoegde instanties en waar we kunnen tijdelijke maatregelen nemen die de veiligheid van de actieve weggebruikers verhoogt. Het gaat om de kruispunten: R11 - Groenenborgerlaan, R11 - Heistraat en R11 - Boomsesteenweg
 • Er komen zachte verbindingen tussen de groene zones in Wilrijk. Trage wegen die vandaag in onbruik zijn geraakt, proberen we weer open te stellen voor voetgangers en fietsers.
 • Voor een groot deel van Wilrijk geldt een zone 30. Toch is de weginrichting daar niet altijd op voorzien. De Valaardreef bijvoorbeeld straalt op geen enkele manier een zone 30 uit. Met de herinrichting van de straat (bijvoorbeeld met bloembakken , versmallingen, drempels, ...) kan de snelheidsbeperking toch afgedwongen worden. Waar nodig nemen we op korte termijn voorlopige maatregelen om de 30 km/u te handhaven.
 • Bij elke herinrichting van een straat vertrekken we vanuit een ‘vergevingsgezind ontwerp’. Dat ontwerp gaat ervan uit dat mensen fouten kunnen maken. De inrichting van de weg moet ervoor zorgen dat de kans op ongevallen verkleind wordt en dat bij een ongeval de schade zo beperkt mogelijk is.
 • Bij wegenwerken zorgen we er voor dat de omleiding voor fietsers en voetgangers op een veilige manier gegarandeerd wordt.
 • Zwaar vrachtverkeer hoort niet thuis in woonstraten. Dat weren we door een tonnage-beperking. Waar zwaar vrachtverkeer noodzakelijk blijkt, beperken we de toegang tot bepaalde tijdstippen in overleg met de buurtbewoners en de betrokken bedrijven.
 • We pleiten voor een langetermijnvisie voor de A12/Boomsesteenweg. Het viaduct moet onder de grond verdwijnen. We willen een tramverbinding op de Boomsesteenweg die Boom, Aartselaar en Wilrijk vlot met Antwerpen verbindt. De mogelijke ondertunneling van het kruispunt Atomiumlaan-Terbekehofdreef moet ten volle rekening houden met voetgangers en fietsers, met een mogelijke tramverbinding en met de wensen van de bewoners van Neerland.

Gezonde lucht

Groener Gezonder Gelukkiger

Gezonde lucht inademen is een basisrecht voor iedereen. Waarom doen we dan niet meer moeite voor een betere luchtkwaliteit? Wilrijk ligt tussen erg drukke verkeersassen en ook de ISVAG-oven maakt onze lucht er niet beter op. Groen wil werk maken van meer groen in het straatbeeld, op pleinen, speelplaatsen en aan huizen.

 

Gezonde lucht

 • We meten permanent de luchtkwaliteit in Wilrijk met vaste meetpunten. De resultaten van de meting communiceren we dagelijks via de lichtborden van het district.
 • We voorzien 100 gratis sensoren om fijn stof te meten die mensen aan hun huis kunnen bevestigen. Alle bewoners van Wilrijk kunnen hierop intekenen, we zorgen voor de nodige spreiding over het district en voorzien workshops om de sensor in elkaar te steken en te plaatsen. Wie niet bij de 100 gelukkigen is, kan de sensor zelf aankopen en aansluiten bij de workshops. De resultaten van de metingen worden op een website
 • Stilstaande, draaiende auto’s zorgen voor meer vervuilde lucht. We zouden kunnen inzetten op een betere doorstroming van het autoverkeer, maar beter is om het autoverkeer te ontmoedigen. Met de aanleg van comfortabele en veilige voet- en fietspaden bieden we een goed alternatief.
 • Er was veel te doen over het circulatieplan van de Groene schepen van Gent. Daardoor kon de stad wel fantastische cijfers voorleggen op vlak van luchtkwaliteit. Auto’s uit het centrum van het district weren en voluit inzetten op de alternatieven werpt dus zijn vruchten af en zorgt voor veel gezondere lucht.
 • In het centrum van Antwerpen werd een lage emissiezone ingevoerd. Ook Wilrijk kan baat hebben bij het weren van oude dieselauto’s uit het centrum van het district. We onderzoeken de mogelijkheden om van het centrum van Wilrijk een lage-emissiezone te
 • Doorgaand verkeer hoort niet thuis in de woonwijken van het district. We onderzoeken de mogelijkheden om het centrum van Wilrijk autoluw te maken zonder de bereikbaarheid ervan in gevaar te
 • De snelheid van auto’s verlagen heeft een positief effect op de uitstoot en het De zone 30 die in grote delen van Wilrijk geldt, moet dus gehandhaafd worden.
 • Kinderen zijn extra vatbaar voor ongezonde lucht. Verschillende scholen in Vlaanderen voerden actie voor gezonde lucht aan de scholen. Ook in Wilrijk liggen verschillende scholen aan drukke verkeerswegen, denk aan De Zonnebloem. Door het planten van bomen, de weg anders in te richten of zelfs auto’s te weren uit schoolomgevingen, kunnen we de luchtkwaliteit voor onze kinderen verbeteren.
 • De ISVAG-oven hoort niet thuis in Wilrijk en moet voor Groen Wilrijk onvermijdelijk dicht. De Vlaamse Regering gaf de huidige verbrandingsoven een nieuwe vergunning zonder einddatum. ISVAG wil echter een nieuwe oven bouwen met een nog veel grotere capaciteit. De vergunning hiervoor moet nog worden toegekend maar de Vlaamse regering neemt die beslissing pas na de verkiezingen van 14 oktober, wetende hoe gevoelig dit ligt bij de inwoners van Wilrijk. Wij verzetten ons met klem tegen de komst van een nieuwe verbrandingsoven in Wilrijk.  Lees verder voor een uitgebreide motivering van ons standpunt

 

Een Groener Wilrijk

 • Groen maakt gelukkig en Laten we Wilrijk dus groener maken.. Bomen zuiveren de lucht en zorgen voor schaduw in de zomer. In de stad kan het op warme dagen tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad! Dat leidt tot meer energieverbruik en meer luchtverontreiniging.
 • Te veel pleinen in Wilrijk hebben te weinig groen. Het Mastplein, de Bist, het Michel Willemsplein en het Edenplein zijn vooral stenen vlaktes. Door de pleinen te vergroenen, sijpelt het regenwater rechtstreeks in de bodem. In de zomer is dat goed voor het grondwaterpeil. In de winter voorkomt het wateroverlast. Bij de heraanleg van pleinen zorgen we dus voor meer groen.
 • Om dezelfde reden willen we de Wilrijkse scholen stimuleren om hun verharde speelplaatsen te veranderen in avontuurlijke groene oases. Daar willen we de kinderen actief bij betrekken zodat de speelplaats echt van hen
 • Ook voortuinen zijn vaak verhard. Met het district willen we burgers ondersteunen bij het vergroenen van hun voortuintje.
 • In straten zonder voortuinen is een geveltuin een mooi alternatief. Het district kan de bewoners helpen bij het uitbreken van een stukje van stoep.
 • In die straten kunnen ook groenslingers worden opgehangen tussen overstaande Het district bevestigt de stalen draad tussen de overburen en biedt de geschikte planten aan. We begeleiden de bewoners gedurende het hele proces van aanleg tot onderhoud. Op die manier creëren we groene straten in Wilrijk.
 • Het Park van Eden wordt op dit moment bedreigd door grote bouwprojecten. Deze groene long in Wilrijk moet ongeschonden behouden en beschermd worden.
 • Seizoensgebonden groenten en fruit eten uit een eigen moestuin; heel wat Wilrijkenaars doen dat, velen zouden wel willen, maar weten niet hoe eraan te beginnen. Het district kan hen ondersteunen door het geven van workshops over de aanleg en het onderhoud van een eigen moestuin.
 • Ook mensen zonder eigen tuin hebben recht op voldoende groen. Er zijn gelukkig heel wat parken in Wilrijk, maar we ondersteunen vanuit het district ook projecten als samentuinen en volkstuinen omdat het mensen verbindt en dichterbij de natuur brengt.
 • We werken een ambitieus klimaatplan voor Wilrijk uit. Volgens dr meeste wetenschappers en beleidsmakers is de klimaatopwarming hét probleem dat wereldwijd het dringends moet aangepakt worden. Maar, op elk niveau kunnen we ons noodzakelijk steentje bijdragen.
  • Het district geeft zelf het goede voorbeeld door de daken van haar eigen gebouwen milieuvriendelijker te maken door het aanbrengen van groendaken, het plaatsen van zonnepanelen, het plaatsen van bijenkasten ...
  • Het district wil haar inwoners gevoelig maken voor dit probleem en hen informeren over wat ze zelf kunnen doen. Ze doet dat via de website, folders, lezingen, workshops, social media, de bibliotheek, ...
 • Het district moet het goede voorbeeld geven op het vlak van duurzaamheid.
  • Het personeel wordt gestimuleerd om voor dienstverplaatsingen de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken .
  • In haar aankoopbeleid kiest Wilrijk consequent voor duurzaamheid.
  • Bij het organiseren van evenementen kiezen we voor lokale, biologische en fair-trade-producten en laten we geen wegwerp-plastiek meer toe. Ook met subsidies moedigen we organisatoren aan om deze principes van duurzaamheid toe te passen.

De kinderboerderij van Wilrijk

Herinner je je de levendige kinderboerderij van Boer Karl nog? Het was er altijd fijn vertoeven. De stad eiste dat de kinderboerderij economisch rendabel zou worden en liet ze uitbaten door een privé-partner. Nu ligt ze er verwaarloosd en troosteloos bij. Voor Groen moet de kinderboerderij opnieuw haar sociale, educatieve en ecologische functies van weleer kunnen uitvoeren. Daarvoor verdient ze de volle (financiële) steun van het district én de stad.

 • De Kinderboerderij moet op korte termijn weer open voor bezoekers
 • Iedereen is welkom op de Kinderboerderij en daarom moet ze gratis toegankelijk zijn voor zowel individuen, als voor groepen scholen, jeugdbewegingen, ...
 • De Kinderboerderij moet terug een dienst worden van de stad aan haar inwoners. Groen Wilrijk wil dat de kinderboerderij terug in handen komt van de Stad.
 • De Kinderboerderij moet opnieuw haar educatieve en sociale meerwaarde waar We moeten opnieuw op zoek naar een gepassioneerde boer of boerin die bereid is de dagelijkse werking ter harte te nemen.
 • De Kinderboerderij werd door boer Karl, zijn medewerkers en de vele vrijwilligers groot gemaakt vanuit een groene visie: inzetten op waterzuivering, seizoensgebonden groenten, aandacht voor grondverontreiniging, opleiden van compostmeesters, aandacht voor de bijen, opwekken van zonne-energie, ...
 • Economisch rendabel zijn en winst maken mag nooit ten koste gaan van de sociale rentabiliteit van de kinderboerderij. De uitbating door een privépartner is daarom uitgesloten.
 • Sociale organisaties moeten opnieuw beroep kunnen doen op de Kinderboerderij. Die bood aan mensen, die het nodig hadden, een zinvolle bezigheid in een rustige omgeving. Een eerste stap om zich opnieuw te kunnen integreren in de maatschappij.
 • Scholen moeten met hun leerlingen kunnen proeven van het boerderijleven. Zo leren kinderen waar voedsel echt vandaan komt.
 • We bekijken de mogelijkheden om van de Kinderboerderij ook een plukboerderij te maken. Omwille van de historische bodemverontreiniging door o.a ISVAG, moeten gezondheidsrisico’s eerst uitgesloten worden.
 • Op de kinderboerderij kunnen ook workshops gegeven worden over tuinieren, het opstarten van een eigen moestuin, ...
 • Families, jeugdbewegingen, individuele bezoekers vinden op de Kinderboerderij opnieuw een groene plek in Wilrijk waar het fijn is om te zijn.
 • Om de Kinderboerderij opnieuw te kunnen opstarten, zijn er heel wat herstelwerken De velden zijn verwoest door het slechte beheer en het huis is aan renovatie toe. Het district moet er bij de Stad op aandringen om de nodige middelen te voorzien om de heropstart op korte termijn mogelijk te maken.Ontdek het hele programma

Groen Wilrijk trekt met deze 3 speerpunten naar de verkiezingen:

Onze standpunten en plannen over andere thema's kan je hier lezen.

Graag het volledige programma in één keer? Dat vind je hier.

 

Inspraak en Participatie

Het district staat het dichtste bij de burger. Burgers voelen zich betrokken, willen inspraak en ook zelf dingen doen! Daarom is het bij uitstek de plek om te experimenteren met nieuwe projecten en vormen van democratie. We moedigen alle vormen van burgerparticipatie aan: informeren, consulteren, samen beslissen, samen doen, versterken en ondersteunen van burgerinitiatieven.

 • We vragen naar de mening van de buurtbewoners voordat de plannen worden opgemaakt. Op die manier kan er effectief rekening gehouden worden met de ideeën van de omwonenden.
 • Mensen samen iets laten doen is één van de krachtigste vormen van participatie. Met wijkbudgetten willen we actief burgerinitiatieven ondersteunen.
 • Voor Groen-Wilrijk mogen burgers zelf beslissen over een deel van het lokale budget en daarvoor willen we een burgerbegroting De Wilrijkernaars beslissen zelf welke projecten ze belangrijk vinden en hoeveel geld ze hieraan willen besteden.
 • We organiseren burgerpanels voor grote projecten zodat burgers rechtstreeks aanbevelingen kunnen doen aan de districtsraad.
 • Een netwerk van vrijwillige wijkverantwoordelijken zorgt voor snelle informatiedoorstroming bij overlast of onverwachte voorvallen.
 • We voorzien de nodige ondersteuning voor onze adviesraden zodat deze hun rol ten volle kunnen spelen.
 • Verslagen van de districtsraden, adviezen van adviesraden. dienen eenvoudig toegankelijk te zijn voor alle burgers.
 • Zodra het verslag van de districtsraad beschikbaar is, wordt het ook via de sociale media en op de website bekend gemaakt.
 • Op de districtsraad voorzien we ruimte om vragen van burgers te beantwoorden.
 • We brengen jaarlijks alle verenigingen van Wilrijk samen met de raadsleden in een staten-generaal om informatie uit te wisselen zodat het beleid hierop kan inspelen.
 • We ondersteunen en stimuleren bewonersgroepen en betrekken ze ook actief bij projecten in hun buurt.

<top>

Cultuur en verenigingsleven in Wilrijk

We koesteren cultuur in al haar diversiteit, ingebed in wijken of binnen de muren van de cultuurhuizen, in al haar vormen van klassiek tot nieuw en experimenteel. Vanuit het district willen we vooral de voorwaarden creëren waarbinnen initiatieven zich kunnen ontwikkelen, eerder dan zelf initiatieven te nemen. We zijn in de eerste plaats facilitator, dan pas organisator.

 • Wilrijk is een district met een rijk verleden. Om ons erfgoed beter bekend te maken stippelen we een wandeling uit langs historische sites en plaatsen de nodige informatieborden. Uiteraard doen we dit in samenspraak met de heemkundige kring van Wilrijk.
 • We plaatsen een overzichtsbord met erfgoed- en cultuurwandelingen van lokale organisaties aan de bibliotheek waar ook bijhorende folders beschikbaar zijn.
 • Jaarlijks fleuren we een gevel op met een beeld of gedicht.
 • We blijven investeren in events die de Wilrijkenaar samen brengen zoals de Geitenstoet, Willrock, zomerbar of de lichtjesstoet in de koude wintermaanden, ...
 • De diversiteit in Wilrijk is groot en dat vinden we Voor al die mensen met een diverse achtergrond willen we de drempels, om deel te nemen aan onze evenementen, verlagen.
 • Cultuur-, Sport-, en Jeugdverenigingen verdienen alle ruimte om hun kunnen te demonstreren. Groepsfeesten, toonmomenten, optredens willen we maximaal ondersteunen door de districtsgebouwen hiervoor ter beschikking te stellen.
 • We proberen leegstaande gebouwen een herbestemming te geven die openstaat voor alle inwoners. Waarom geen versmarkt in een leegstaande kerk of pop-ups en tentoonstellingen in lege winkelpanden?
 • Sportevenementen zoals de wielerderny blijven we ondersteunen via het evenementen-budget van het district.
 • De verdeling van het sportbudget onder de sportverenigingen gebeurt op een transparante wijze.
 • We willen sporten voor iedereen toegankelijk maken.

<top>

Senioren tellen mee

Onderzoek toont aan dat de aanwezigheid van mooie parken, groen, kunst, toegankelijke straten en faciliteiten in de openbare ruimte een positief effecy hebben op de zelfredzaamheid en het veiligheidsgevoel van ouderen.

 • In elke wijk komt een plaats waar ouderen mekaar kunnen ontmoeten en waar ze terecht kunnen met hun vragen. Dat kan het dienstencentrum in de wijk zijn of een andere centrale plaats. Vanuit die plek voorzien we verschillende diensten voor (oudere) bewoners:
  • wekelijks een mobiel gemeenteloket voor administratieve vragen
  • wekelijkse aanwezigheid van een computerspecialist voor informatica-vragen
  • cursussen voor senioren
 • Wat in het buitenland kan, moet ook in Wilrijk mogelijk zijn: we maken werk van goed onderhouden openbare toiletten die met een speciaal logo worden aangeduid. Bestaande toegankelijke toiletten worden bekend gemaakt (districtshuis, cultuurcentrum, ...).
 • Drempelvrije straten en pleinen zorgen ervoor dat ook mensen met rolstoelen en buggy’s, blinden en slechtzienden zich comfortabel en veilig kunnen verplaatsen.
 • Zitbanken op regelmatige afstanden (± 200 m) zorgen er voor dat mensen die wat slecht te been zijn, even kunnen rusten onderweg. Dat kan voor hen het verschil maken tussen binnen moeten blijven of kunnen gaan wandelen.
 • Bij het plaatsen van straatmeubilair houden we rekening met de doorgangen voor rolstoelgebruikers, buggy’s en rollators.
 • Bomen en planten hebben een rustgevende en weldadige invloed. We streven ernaar dat elke inwoner zicht heeft op een boom of wat groen en een parkje met zitbanken op wandelafstand.
 • We creëren ontmoetingsplaatsen voor ouderen, zowel binnen als buiten.
 • Via de wijkgerichte dienstencentra willen we de strijd aangaan met eenzaamheid bij ouderen.
 • We onderzoeken hoe we kangoeroewonen kunnen ondersteunen. Op die manier kunnen ouderen langer in een vertrouwde omgeving blijven wonen.
 • Elk nieuw project wordt vooraf onderworpen aan een seniorentoets.

<top>

Alle kansen voor kinderen en jongeren

De kinderrechten vormen de basis van ons beleid, ze worden steeds gerespecteerd en bewaakt. Zo staan alle initiatieven die het district neemt of ondersteunt open voor kinderen en jongeren zonder geldig verblijfsstatuut. Het district waarborgt een ruim en laagdrempelig aanbod voor alle kinderen en jongeren. Bij voorkeur steunen we het aanbod van jeugdorganisaties. Daarnaast organiseren we zelf activiteiten. 

Veel Antwerpse jongeren hebben weinig vertrouwen in politiek. Een goed jeugdbeleid dat inzet op inspraak en participatie enerzijds, en een open houding van beleidsmakers naar jongeren toe anderzijds, zijn 2 instrumenten om deze uitdaging aan te gaan.

Jeugd is, net zoals senioren, een horizontaal thema: ook in andere beleidsdomeinen houden we altijd rekening met de noden en wensen van kinderen en jongeren. Het subsidiereglement haalt de schotten tussen de verschillende beleidsdomeinen (jeugd, sport, senioren, cultuur, …) weg. Het stimuleert de samenwerking tussen die domeinen.

 • we zetten volop in op participatie van kinderen en jongeren. De jeugdraad is daarbij ons eerste aanspreekpunt. Een sterke jeugdraad mag haar kritische stem laten horen op alle beleidsbeslissingen die het district neemt, maar nog beter is hen te betrekken voor de beslissing is gevallen.
 • De jeugdraad verdient op elk advies dat ze uitbrengen een gemotiveerd antwoord. Jongeren hoeven niet altijd hun zin te krijgen, maar wel een uitgebreid, transparant en helder antwoord op de zaken die ze voorstellen.
 • De jeugdraad, jeugdverenigingen en scholen nodigen we actief uit op commissievergaderingen. Als experten en ervaringsdeskundigen hebben ze een waardevolle stem in het debat dat in de commissies gevoerd wordt.
 • Het district ondersteunt het jeugdwerk met werkingssubsidies die essentieel zijn voor de werking van deze organisaties.
 • we voorzien naast werkingsmiddelen ook projectmiddelen waar jeugdverenigingen op kunnen intekenen om te experimenteren met participatie van kinderen en jongeren aan het beleid of voor projecten die de klassieke bevoegdheidslijnen doorbreken.
 • Elk kind heeft recht op speelruimte en niet elk kind heeft een eigen tuin om buiten in te ravotten. We investeren daarom in avontuurlijke speeltuigen in het straatbeeld. Uiteraard doen we dat in samenspraak met de kinderen in de wijk.
 • Jeugdverenigingen verdienen veilige lokalen. We maken een inventaris op, in samenspraak met de jeugdverenigingen, en stellen een prioriteitenlijst en investeringsplan op.
 • De jeugdraad, de participatie van kinderen en jongeren wordt ondersteund door en dynamische jeugddienst. We blijven investeren in deze ondersteuning.

<top>

Lokale economie

We stimuleren een duurzame, dat wil zeggen: een mens- en milieuvriendelijke economie. We willen wat we vandaag produceren kunnen verantwoorden voor de volgende generaties.

 • De winkeliersverenigingen in Wilrijk zijn belangrijke gesprekspatners die we op regelmatige basis uitnodigen voor overleg.
 • Leegstand in het centrum van Wilrijk willen we tegengaan door kansen te geven aan pop-ups en tentoonstellingen in winkelpanden.
 • We willen starters ondersteunen die inzetten op duurzame producten en mensgerichte organisatievormen en de lokale samenhang vergroten.
 • In haar aankoopbeleid hanteert het district de korte korte keten tussen producent en eindverbruiker als een belangrijk aankoopcriterium.
 • We stimuleren duurzame, kleinschalige en lokale productie.
 • Voor districtstaken zoals groenvoorziening en catering kunnen we beroep doen op lokale organisaties die bovenstaande criteria hanteren.

<top>

Programma voor Antwerpen

Antwerpen heeft alle troeven die een stad zich maar kan dromen: ontelbare fijne plekken, een schat aan creativiteit en betrokkenheid, en een stevige economische ruggengraat.

Onze stad heeft altijd al haar stempel gedrukt op de economie, op de politiek, op de kunsten van dit land. Het is aan ons, Antwerpenaars, om opnieuw de toekomst vorm te geven. Wij zetten de toon.

Het is aan ons Antwerpenaars om, trouw aan onszelf, het voortouw te nemen in vernieuwend beleid. Onze economie duurzaam te maken. Kansen te bieden aan iedereen. Gezonde lucht en een gezond klimaat te garanderen.

Antwerpen kan dat.

Met Groen hebben we een plan en dat lees je hier

 

 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren